จังหวัดนครสวรรค์

วัดทั้งหมดในจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดกัลยารัตน์

๙๑ / ๑ บ้านกัลยารัตน์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดทุ่งตาทั่ง

หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดโนนโพธิ์

บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดยางใหญ่

๒๖๓ บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดลาดค้าว

หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดหนองเต่าใต้

เลขที่ ๔๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดหนองเต่าเหนือ

เลขที่ ๓ ๒ / ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดหนองแพงพวย

เลขที่ ๘๖ / ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดห้วยรั้ว

หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดเก้าเลี้ยว

๕๕ บ้านเก้าเลี้ยว ถนนเก้าเลี้ยววิถีหมู่ที่ ๑ ตำบลเก้าเลี้ยวอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดเขาดินเหนือ

เลขที่ ๑ บ้านเขาดิน ถนนรังสิโยทัย หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาดินอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดดงเมืองใต้

หมู่ที่๗ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดพระหน่อธรณินทร์

เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดมรรครังสฤษฏ์

เลขที่ ๑ บ้านหาดเสลา หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดหนองงูเหลือม

เลขที่ ๒๔ / ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดแหลมสมอ

หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดคลองช้าง

เลขที่ ๑๘๐ บ้านคลองช้าง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดดงบ้านโพธิ์

เลขที่ ๙๗ บ้านดงบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดเนินพะยอม

บ้านเนินพะยอม หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดศิลาทองสามัคคี

เลขที่ ๗๗ ถนนหัวดง-ตะกุกหินหมู่ที่ ๘ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดหัวดงใต้

เลขที่ ๑๐๑ ถนนนครสวรรค์-ขาณุวรลักษบุรี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดหัวดงเหนือ

เลขที่ ๑๑๑ ถนนนครสวรรค์-ขาณุวรลักษบุรีหมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดหาดเสลา

เลขที่ ๒๑ บ้านหาดเสลา หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดมหาโพธิใต้

เลขที่ ๓๖๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดมหาโพธิเหนือ

หมู่ที่ ๕ ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัดหนองหัวเรือ

หมู่ที่ ๔ ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดกระจังงาม

เลขที่ ๙/๕ บ้านกระจังงาม หมู่ที่ ๔ ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดศาลาแดง

เลขที่ ๑๐๑ บ้านศาลาแดง หมู่ที่๒ ตำบลศาลแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดเกษมศานติ์

เลขที่ ๓๙ / ๕ บ้านช่องกว้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดช่องรวก

บ้านช่องรวก หมู่ที่ ๗ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดท่าซุด

เลขที่ ๙๐ บ้านท่าซุด หมู่ที่ ๑ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดบางประมุง

เลขที่ ๑ บ้านบางประมุงหมู่ที่ ๕ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดมโนราษฎร์

เลขที่ ๑ บ้านหนองตายายหมู่ที่ ๘ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดโกรกพระใต้

เลขที่ ๑๐ บ้านโกรกพระหมู่ที่ ๔ ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดโกรกพระเหนือ

เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดเขาถ้ำพระ

บ้านเขาถ้ำพระ หมู่ที่๘ ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดทองคำอิง

หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดเนินกะพี้

เลขที่ ๔๒ บ้านเนินกะพี่หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดท่าทราย

เลขที่ ๒ ๔ / ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดนากลาง

เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดสามัคคีประดิษฐ์

เลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดเนินเวียง

เลขที่ ๑/๑ ถนนสายโกรกพระหมู่ที่ ๕ ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดบางมะฝ่อ

เลขที่ ๙๓ บ้านบางมะฝ่อหมู่ที่ ๒ ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดประชาศึกษา

เลขที่ ๕ / ๖ บ้านเชิงเขาคีรี ถนนสายเอเชีย หมู่ที่ ๗ ตำบลยางตาลอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดตากแดด

เลขที่ ๒๙ บ้านตากแดดหมู่ที่ ๕ ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดเนินหญ้าคา

หมู่ที่ ๖ ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดหาดสูง

เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดบ่อพลับ

เลขที่ ๑๐๐ บ้านบ่อพลับ ถนนสายโกรกพระ-ทัพทัน หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดหนองพรมหน่อ

เลขที่ ๖๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดบ้านหว้า

เลขที่ ๘๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดยางตาล

เลขที่ ๖๕ ถนนเลียบวารี ๑๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมตาบง

วัดเขาจักจั่นวนาราม

บ้านเขาจักจั่น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมตาบง

วัดชุมตาบง

บ้านชุมตาบง หมู่ที่ ๘ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมตาบง

วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

เลขที่ ๕ บ้านชุมม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมตาบง

วัดตลิ่งสูงเทพนิมิต

บ้านตลิ่งสูง หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมตาบง

วัดป่าเขาเขียว

บ้านชุมตาบง หมู่ที่ ๗ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมตาบง

วัดโปร่งสะเดา

เลขที่ ๑ บ้านโปร่งสะเดา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมตาบง

วัดหนองจิกทรายมูล

เลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมตาบง

วัดชุมม่วงเหนือ

บ้านชุมม่วงเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมตาบง

วัดปางสวรรค์

บ้านปางสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมตาบง

วัดศรีอุดมวนาราม

เลขที่ ๔ / ๙๙๙ บ้านปางงู หมู่ที่ ๔ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่เปิน

วัดเขามะตูม

วัดเขามะตูม ตั้งอยู่เขามะตูม หมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่เปิน

วัดคลองโพธิ์พัฒนา

เลขที่ ๑๘๖ บ้านหนองผวา หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เป็นอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่เปิน

วัดโนนสมบูรณ์

เลขที่ ๑๐๐ / ๑ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่เปิน

วัดประดู่งาม

เลขที่ 5 บ้านประดิ่งาม หมู่ที่ ๑๗ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่เปิน

วัดพนาสวรรค์

บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่เปิน

วัดแม่กะสี

บ้านแม่กะสี หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่เปิน

วัดลานชัยสามัคคี

เลขที่ ๘ บ้านลานหมู่ที่ ๒๒ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่เปิน

วัดศรีสว่างอารมณ์

เลขที่ ๕ บ้านตลุกตาสาม หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่เปิน

วัดสิมมาวนาราม

วัดสิมมาวนาราม ตั้งอยู่บ้านท่ามะกรูด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่เปิน

วัดใหม่ไทรทอง

วัดใหม่ไทรทอง ตั้งอยู่บ้านใหม่ไทรทอง หมู่ที่ ๑๙ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดเกยไชยใต้

เลขที่ ๒๐ บ้านเกยไชยใต้หมู่ที่ ๘ ตำบลเกยไชยใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดเกยไชยเหนือ

เลขที่ ๑ / ๑ บ้านเกยไชยหมู่ที่ ๔ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดคลองระนง

เลขที่ ๑๖๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดท่านา

เลขที่ ๑๓ ๒ บ้านท่านาหมู่ที่ ๑๒ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดหนองคาง

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดคลองเกษมกลาง

เลขที่ ๕๑ บ้านคลองเกษมกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดคลองเกษมใต้

เลขที่ ๕๗ บ้านคลองเกษมใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดไผ่ขวาง

เลขที่ ๙๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดไผ่สิงห์

เลขที่ ๕๓ บ้านไผ่สิงห์ หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดโพธิ์หนองยาว

เลขที่ ๒ บ้านโพธิ์หนองยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดคลองปลากดนอก

เลขที่ ๕๐ บ้านคลองปลากด หมู่ที่ ๖ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดคลองสำพรึง

เลขที่ ๑๑๒ บ้านคลองสำพรึงหมู่ที่ ๗ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดท่าจันทร์วิปัสสนา

บ้านท่าจันทร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดป่าพันลานใต้

เลขที่ ๑๒๑ บ้านพันลาน หมู่ที่ ๔ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดพันลาน

เลขที่ ๒๒ ถนนนครสวรรค์-ชุมแสง หมู่ที่ ๓ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดคลองปลากดใน

เลขที่ ๑๒๕ บ้านคลองปลากด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดทับกฤชกลาง

เลขที่ ๑ บ้านทับกฤชหมู่ที่ ๓ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดทับกฤชเหนือ

บ้านทับกฤชหมู่ที่ ๕ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดทุ่งแว่น

หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดโพธิ์เงินราษฎร์ศรัทธา

เลขที่ ๒๔ บ้านแหลมจันทร์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดหนองแม่พังงา

เลขที่ ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดคลองยาง

เลขที่ ๓๙ บ้านคลองยาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุง

เลขที่ ๑๕ บ้านท่ามะพลับ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดเนินสะเดา

เลขที่ ๑๐๙ บ้านเนินสะเดา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดบางเคียน

หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดบ้านลาด

เลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเคียง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดโคกหม้อ

เลขที่ ๑๓ บ้านโคกหม้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง โฉนดที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดโพธิ์สุทธาวาส

ลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดฆะมัง

เลขที่ ๗๑ บ้านฆะฆัง หมู่ที่ ๕ ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดพิกุล

เลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดแหลมยาง

เลขที่ ๑๘ / ๑ บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดช้าง

หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดดงกะพี้

เลขที่ ๑๑๕ บ้านดงกระพี้หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดท่าไม้

หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดวังใหญ่

เลขที่ ๑๗๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดหนองขอน

เลขที่ ๑๗๙ บ้านหนองขอน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดชุมแสง

เลขที่ ๑๗ บ้านชุมแสง ถนนแสงทองสามัคคี หมู่ที่ ๙ ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดบางไซ

เลขที่ ๙ บ้านบางไซ หมู่ที่ ๑ ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดสองพี่น้อง

เลขที่ ๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดหางตลาด

เลขที่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดดงขุย

เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดมงคลสุจริตธรรม

เลขที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

เลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดสระตาล

เลขที่ ๓๓ บ้านสระตาลหมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดหนองกระเจา

หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดหนองกุ่ม

เลขที่ ๒๖๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดหนองโก

เลขที่ ๑๕๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดหนองยาวตะโก

เลขที่ ๑ / ๑ บ้านหนองยาวหมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดหัวกระทุ่ม

เลขที่ ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดทับกฤชใต้

เลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมแสง

วัดแสงธรรมสุทธาวาส

ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดเขากา

เลขที่ ๑๘ บ้านเขากาหมู่ที่ ๕ ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดคูหาโสภณ

เลขที่ ๑๒๕ / ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดชุมพลสามัคคีธรรม

เลขที่ ๒๔ ถนนพหลโยธินหมู่ที่ 5 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดไผ่นางเริง

เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดพุนิมิต

เลขที่ ๖ หมู่ที่ 6 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดเขาบันไดกลับ

เลขที่ ๑๙ บ้านบ่อหลวง หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดคีรีวง

บ้านหนองไทร ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดพลับพลาชัย

เลขที่ ๑ บ้านพลับพลาชัย หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดเขาบัวขาว

บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๗ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดธรรมโสภณ

บ้านทรัพย์สำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดประชาสรรค์

เลขที่ ๓๖ หมู่ที่ 6 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดพุขมิ้น

เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดวังสำราญ

หมู่ที่ ๕ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดสุขสำราญ

เลขที่ ๑ / ๒ ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๑ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดแคทราย

หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดโคกขามสามัคคี

เลขที่ ๓๘ / ๑ บ้านโคกขาม ถนนตากฟ้า – ท่าตะโก หมู่ที่ ๑ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดดำรงธรรม

เลขที่ ๒๘๔ บ้านดำรงรักษ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์

เลขที่ ๙๓ / ๑ บ้านบ่อบ้านเก่า หมู่ที่ ๙ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดบ้านใหม่สามัคคี

เลขที่ ๑๓๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดพุสว่าง

เลขที่ ๒ / ๑ บ้านพุมะค่า หมู่ที่ 5 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดล้ำเจริญ

หมู่ที่ ๒ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดสระเกตุโมลี

เลขที่ ๒๐๗ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดสุขสันต์สามัคคี

เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดหนองรั้ว

เลขที่ ๑๙๙ บ้านหนองรั้ว หมู่ที่ ๑๖ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดอุดมธัญญา

เลขที่ ๙ / ๑ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดอุดมพร

เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดชอนทุเรียน

บ้านชอนทุเรียน หมู่ที่ ๒ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดชอนพลูวราราม

หมู่ที่ ๑ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดไตรคีรีวราราม

เลขที่ ๑๙๙ บ้านไตรคีรี หมู่ที่ 5 ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดโป่งสังข์สามัคคี

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดไผ่เจริญ

บ้านไผ่เจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดพุนกยูง

ตั้งอยู่เลขที่ ๗ / ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดพุเม่น

ตั้งอยู่เลขที่ ๙ บ้านพุเม่น หมู่ที่ ๓ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดซับไพรเงิน

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐ / ๑ บ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ ๔ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดถ้ำธรรมรัศมี

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๑ บ้านลำพยนต์ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดถ้ำพรสวรรค์

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๐ ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดเทพพนม

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดพุนาค

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดลำพยนต์

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ / ๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดศรีเจริญธรรม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๗ / ๔ บ้านน้ำวิ่ง ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดหนองพิกุล

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตากฟ้า

วัดห้วยลำไย

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดกกกว้าว

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ บ้านกกกว้าว หมู่ที่ ๘ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดคีรีโชติการาม

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดโคกสลุด

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดช่องแค

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดประชาสรรค์

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองหญ้ารังกา

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหลังเขา

ตั้งอยู่เลขที่ ๘ บ้านหลังเขา หมู่ที่ ๒ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดเขาเจดีย์

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒๑ บ้านเขาเจดีย์ ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดเขาถ้ำบุญนาค

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ บ้านเขาถ้ำบุญนาค หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดเขาถ้ำประทุน

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๑ / ๑ บ้านเขาถ้ำประทุน ถนนทวีชัย ตำบลตาคลี อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดเขาใบไม้

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗๒ บ้านเขาใบไม้ ถนนเจ้าเงาะหมู่ที่ ๖ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดโคกคูณ

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ บ้านดงป่าคลัก หมู่ที่ ๙ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดชอนเจริญธรรม

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดดงพลับ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๗ บ้านดงพลับถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๔ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดตาคลี

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านตาคลี ถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ ๒ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดถ้ำผาสุกใจ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๗ บ้านเขาลอยเสือถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๑ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดถ้ำมหาโพธิ์ทอง

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๑๓ บ้านสระแก้วหมู่ที่ ๑๗ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดเทพมงคลปานสาราม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ / ๒ ถนนพหลโยธินหมู่ที่ ๒๑ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดธรรมรงค์สวัสดิ์

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดโบสถ์เทพนิมิต

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗๓ บ้านโคกกระดี่ หมู่ที่ ๖ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดพุทธนิมิต

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙ ถนนทวีชัยหมู่ที่ ๑๑ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดโพนทอง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ / ๑ ถนนเทพารักษ์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดศรีวังคาง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดศรีสำราญ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑ บ้านดงป่าคลักหมู่ที่ ๙ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดสระแก้ว

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดสว่างวงษ์

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดสันธยาศรัทธาธรรม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองขาม

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองจิกรี

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองสีนวล

ตั้งอยู่เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหลาสะแก

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๒ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหัวเขาตาคลี

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘๑ / ๒ ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดเขาดุม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านเขาดุมหมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดโคกเจริญ

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดพุช้างล้วง

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดลาดตะกุด

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองกระสังข์

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านหนองกระสังข์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองบัว

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองบัวทอง

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดห้วยหอม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดเขาตอง

บ้านเขาตองหมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดเขาภูคา

หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดทรัพย์น้อย (สัมพันธ์)

บ้านซับน้อยหมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองกรวด

เลขที่ ๑๐๓ บ้านหนองกรวด หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองตาพัน

เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองยอ

หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองลาดสามัคคี

เลขที่ ๑๑๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหัวหวาย

เลขที่ ๖๘๖ บ้านหัวหวาย หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดเขาทอง

เลขที่ ๓๓ / ๒ บ้านเขาทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดเขาฝา

เลขที่ ๑๓๑ บ้านเขาฝาหมู่ที่ ๔ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดเขาวงษ์

เลขที่ ๓๕ บ้านเขาวงษ์หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดเขาสูง

บ้านเขาสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดโคกสว่าง

เลขที่ ๖๑ บ้านโคกสว่างหมู่ที่ ๖ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดดงน้อย

เลขที่ ๑๙ บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดเทพมรกต

เลขที่ ๑๓๐ บ้านหัวเขาฝา หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดบ่อนิมิต

เลขที่ ๑ บ้านหนองไม้เสียบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองดุก

เลขที่ ๑๗๗ ถนนช่องแค-ห้วยหอม หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดอัมพวันคีรี

เลขที่ ๑/๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดคีรีรัตนาราม

เลขที่ ๑๑๐ บ้านหนองโพ ถนน ๓๒๑๒ หางน้ำ-หนองโพ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดดงขวาง

เลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดรัตตวัน

เลขที่ ๑๒๓ บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดวาปีรัตนาราม

เลขที่ ๑๔๑ บ้านปลักคูลัด หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรร

อำเภอตาคลี

วัดสอนจันทร์

เลขที่ ๒๗๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองตาราม

เลขที่ ๑๙๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองเต็งรัง

เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองโพ

เลขที่ ๒๐๖ ถนน ๓๒๑๒ หางน้ำ-หนองโพ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดห้วยดุก

เลขที่ ๑๑๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดอรัญญิการาม

เลขที่ ๑๐๐ บ้านหนองปืนแตก หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดโคกกระเทิน

หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดป่าตาล

เลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดพรหมประชาราม

เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดลาดทิพยรส

เลขที่ ๑๓๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองคูน้อย

เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดใหม่ราษฎร์บำรุง

เลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดโคกกร่าง

เลขที่ ๒๐๒ บ้านโคกกร่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดชัยมงคล

เลขที่ ๑๖ ๑ / ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดทุ่งทะเลทราย

เลขที่ ๑๓๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองสร้อยทอง

หมู่ที่ ๔ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดจันเสน

เลขที่ ๒๓๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดดงมัน

เลขที่ ๑๖๕ บ้านดงมันหมู่ที่ ๓ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองตะโก

เลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองตาปี

เลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองถ้ำวัว

เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดอินทรเมรี

เลขที่ ๑ ถนนห้วยหอม-ตาคลี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองสีซอ

บ้านหนองสีซอ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองหม้อ

เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองแอก

เลขที่ ๗๕ บ้านหนองแอก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดขอนดู่

เลขที่ ๑ บ้านขอนหมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดเขาขาด

เลขที่ ๑๖๓ บ้านเขาขาด หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดช่องแกระ

เลขที่ ๕๗ บ้านช่องแกระ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดท่าสุ่ม

เลขที่ ๔๖ บ้านท่าสุ่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลวังมหากร จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดเนินสำราญ

เลขที่ ๙/๑ บ้านเนินสำราญ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังมหาเถร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดปากง่าม

เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังมหากร อำเภอ ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดวังมหากร

เลขที่ ๘๕ บ้านวังมหากร หมู่ที่ ๖ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดวังรอ

เลขที่ ๙๙ บ้านวังรอ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหัวพลวง

เลขที่ ๗๗๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดเขาโคกเผ่น

หมู่ที่ ๒ ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดทำนบ

หมู่ที่ ๓ ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์

เลขที่ ๙๙ บ้านโคกแผ่น หมู่ที่ ๒ ตําบลทำนบ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดเขาค้างคาว

หมู่ที่ 5 ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดไดตามุ่ย

หมู่ที่ 3 ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหนองเนิน

หมู่ที่ ๔ ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหนองสองห้อง

บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๗ ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหัวถนนกลาง

หมู่ที่ 6 ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหัวถนนใต้

หมู่ที่ ๒ ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหัวถนนเหนือ

เลขที่ ๑ หมู่ที่ 1 ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดเขาดินศิริวัฒนา

หมู่ที่ 4 ตําบลหนองหลวง อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดราษฎร์บํารุงธรรม

บ้านลาด หมู่ที่ ๒ ตําบลหนองหลวง อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหนองสะแก

หมู่ที่ ๖ ตําบลหนองหลวง อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหนองหลวง

เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ 1 ตําบลหนองหลวง อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดเขาน้อย

หมู่ที่ ๒ ตําบลท่าตะโก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดท่าตะโก

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖๙ บ้านโคกมะรื่นใต้ ถนนโคกมะรื่นใต้ หมู่ที่ ๖ ตําบลท่าตะโก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดสามัคยาราม

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๓ หมู่ที่ ๗ ตําบลท่าตะโก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหนองขานาง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๕ หมู่ที่ ๔ ตําบลท่าตะโก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหางน้ำ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนท่าตะโก-นครสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตําบลท่าตะโก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดดอนคา

ตั้งอยู่เลขที่ ๒ บ้านดอนคา หมู่ที่ ๑ ตําบลดอนคา อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดตุ๊กแก

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านตุ๊กแกพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตําบลดอนคา อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดบ้านวังแรง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๖ บ้านวังแรง หมู่ที่ ๕ ตําบลดอนคา อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดวังปลาสร้อย

บ้านวังปลาสร้อย หมู่ที่ ๘ ตําบลดอนคา อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดสระโบสถ์

ตั้งอยู่เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๓ ตําบลดอนคา อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดคร่อเรียงราย

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ บ้านคร่อเรียงราย หมู่ที่ ๔ ตําบลพนมเศษ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดคลองบอน

ตั้งอยู่บ้านคลองบอน หมู่ที่ ๗ ตําบลพนมเศษ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดพนมเศษใต้

ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตําบลพนมเศษ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดพนมเศษเหนือ

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตําบลพนมเศษ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดโคกกระถิน

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตําบลวังใหญ่ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดดงจันทํา

ตั้งอยู่เลขที่ ๘ บ้านดงจันทํา หมู่ที่ 6 ตําบลวังใหญ่ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดตะเฆ่ค่าย

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านตะเฆ่ค่าย หมู่ที่ ๔ ตําบลวังใหญ่ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดทุ่งสว่าง

ตั้งอยู่เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๗ ตําบลวังใหญ่ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหนองละมาน

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตําบลวังใหญ่ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดพนมรอก

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตําบลพนมรอก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหนองสระ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตําบลวังใหญ่ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดวังใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๕ ตําบลพนมรอก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหนองคร่อ

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตําบลพนมรอก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหนองเบน

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๗ ตําบลสายลําโพง อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหนองไผ่

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตําบลพนมรอก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดกลางพรมฉิมพลี

ตั้งอยู่บ้านตลุกข่อยน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดคลองสายทอง

ตั้งอยู่บ้านคลองสายทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดเนินใหม่สิทธิมงคล

ตั้งอยู่บ้านเนินใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดเทพสวรรค์สีมาราม

ตั้งอยู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดทุ่งรวงทอง

ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดวังชุมพร

ตั้งอยู่บ้านวังชุมพร หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดสีมาราม

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

อำเภอแม่วงก์

วัดหนองไผ่ไทรงาม

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๙ บ้านหนองไผ่ ถนนลาดยาว-เขาชนกัน หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดหนองปล้องสามัคคีธรรม

ตั้งอยู่บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดเขาแม่กระทู้

ตั้งอยู่บ้านเขาแม่กระทู้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดคลองน้ำโจน (พรมรังษี)

ตั้งอยู่บ้านคลองน้ำโจน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดด่านพัฒนา

ตั้งอยู่บ้านด่านพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดถังแดง

ตั้งอยู่บ้านถังแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดเนินสมบูรณ์

ตั้งอยู่บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดปากดงศรัทธาธรรม

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๗ บ้านปากดง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดเทพมงคลทอง

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๒ บ้านกระทุ่มทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดทรัพย์สมบูรณ์

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๕ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดแม่วงก์

ตั้งอยู่บ้านเขาแม่กระทู้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดไร่ไทรทอง

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ บ้านไร่ไทรทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดสระหลวง

ตั้งอยู่บ้านสระหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดหนองอ้ายสา

ตั้งอยู่บ้านหนองอ้ายสา หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดหนองเย็นสามัคคี

ตั้งอยู่บ้านลานตะแบก หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดคลองไทร

ตั้งอยู่บ้านคลองไทร หมู่ ๑๑ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดคลองแบ่ง

ตั้งอยู่บ้านคลองแบ่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดบ้านใหม่ศรีนคร

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๙ บ้านใหม่ศรีนคร หมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดปางมะกอ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๔ บ้านปางมะกอหมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดปางขนุน

ตั้งอยู่บ้านปางขนุน หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดปางสุด

ตั้งอยู่บ้านปางสุด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดป่าแก้วนิมิต

ตั้งอยู่บ้านยอดห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดทรัพย์ทวีคูณ

ตั้งอยู่บ้านมอสวรรค์หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดฝาถังเจริญธรรม

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙๙ บ้านฝาถัง หมู่ที่ ๒๓ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดภูเขาทองพุทธาราม

ตั้งอยู่บ้านใหม่เจ้าพระยาหมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดมฤคทายวัน

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านตลิ่งสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดมอช้างงาม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๕ บ้านมอช้างงาม หมู่ที่ ๒๑ ตำบลมอช้างงาม อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดมอสวรรค์เทพนิมิต

ตั้งอยู่บ้านมอสวรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดมอสวรรค์วนาราม

ตั้งอยู่บ้านมอสวรรค์ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดยอดห้วยแก้ว

ตั้งอยู่บ้านยอดห้วยแก้ว หมู่ที่ ๒๐ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดวิกสิตวิทยาราม

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดศรีเจริญธรรม (มอสาม)

ตั้งอยู่บ้านมอสาม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดสามแยกพัฒนา

ตั้งอยู่บ้านสามแยก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดหนองไม้เหนือ

ตั้งอยู่บ้านหนองไม้เหนือ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดหนองไม้ใต้

ตั้งอยู่บ้านหนองไม้ใต้ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดหนองตะเคียน

ตั้งอยู่บ้านหนองตะเคียนหมู่ที่ ๑๘ ตำบลแม่เล่ย์อำเภอ แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดหินดาดสามัคคี

ตั้งอยู่บ้านหินดาด หมู่ที่ 9 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดใหม่เจ้าพระยา

ตั้งอยู่บ้านใหม่เจ้าพระยา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดคลองม่วง

ตั้งอยู่บ้านคลองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดคลองม่วงใต้

ตั้งอยู่บ้านคลองม่วง หมู่ ๑๒ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดคลองสำราญ

ตั้งอยู่บ้านคลองสำราญ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดซับมะม่วงงาม

ตั้งอยู่บ้านตะกรุด หมู่ที่ ๕ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดตะเคียนงาม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดตะกรุด

ตั้งอยู่บ้านตะกรุด หมู่ที่ ๕ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดบ้านเปราะ

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดทุ่งสาคร ( ตะแบกงาม )

ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งสาคร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดกลางแดด

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ บ้านกลางแดด หมู่ที่ ๔ ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดยางสองพี่น้อง

ตั้งอยู่บ้านยางสองพี่น้องหมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดวังซ่าน

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๐ / ๓๙ ถนนหนองเขน-เขาชนกัน หมู่ที่ 9 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดศรีกัลยาณนิคม

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่วงก์

วัดศรีสวรรค์

ตั้งอยู่บ้านตะแบกงาม หมู่ที่ ๖ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดเกตุคีรี

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๓ บ้านบ่อดินสอพองถนนพหลโยธินหมู่ที่ ๗ ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดเขาแก้ว

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดเขาทอง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๘ บ้านเขาทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดเขาทองพุทธาราม

หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดศาลเจ้า (สกุลณีอนุสรณ์)

ตั้งอยู่บ้านศาลเจ้า หมู่ที่ ๑ ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดเขาบ่อแก้ว

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖ / ๒ บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดโป่งสวรรค์

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ บ้านโป่งสวรรค์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดเกรียงไกรกลาง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านเกรียงไกร หมู่ที่ ๕ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดสระนางทรง

ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดเกรียงไกรใต้

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดสระปทุม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดหนองไม้แดง

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๑ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดห้วยบง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดเกรียงไกรเหนือ

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑ บ้านท่าดินแดง ถนนทางหลวง ๒๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเกรียงไกรอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดเขาบ่อพลับ

ตั้งอยู่เลขที่ ๖ บ้านเขาบ่อพลับ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดบ้านบน

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนท่าน้ำอ้อย - ม่วงหักหมู่ที่ 9 ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดเขาไม้เดน

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดเกาะแก้ว

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑ บ้านจังหยวก หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดพระปรางค์เหลือง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดเขาสามยอด

ตั้งอยู่บ้านเขาสามยอด หมู่ที่ ๒ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดซับผักกาด

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๘ บ้านซับผักกาด หมู่ที่ ๗ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะ คีรีจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดธารลำไย

ตั้งอยู่บ้านธารลำไย หมู่ที่ ๕ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดบ่อเพลง

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดบ้านแก่ง

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ บ้านแก่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดพุหว้า

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดหนองกลอย

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๙ บ้านหนองกลอยหมู่ที่ ๖ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดหนองเต่า

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดยาง

ตั้งอยู่บ้านวัดยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดใหม่พรสวรรค์

ตั้งอยู่บ้านใหม่พรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดคลองบางเดื่อ

ตั้งอยู่บ้านคลองบางเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดวังหยวกใต้

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดน้ำทรง

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ บ้านน้ำทรง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดเพียรอุดมธรรม

ตั้งอยู่บ้านหนองอีเติ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดสระเศรษฐี

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ บ้านสระเศรษฐี หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดสำโรง

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ ถนนน้ำทรง-โกรกพระ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดเกาะหงษ์

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑ บ้านเกาะหงส์ หมู่ที่ ๖ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดตะเคียนเลื่อน

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔ บ้านตะเคียนเลื่อน หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดสุวรรณรัตนาราม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑. หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดหนองคล่อ

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดใหม่

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดดอนกระชาย

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔ บ้านดอนกระชาย หมู่ที่ ๘ ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดวังยาง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ บ้านวังยางหมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดท่าตะโก

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๐ บ้านท่าโก หมู่ที่ ๗ ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดยางขาว

ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดเขมราษฎร์

ตั้งอยู่บ้านอ่างหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดหาดสะแก

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดเทพพรสวรรค์ธารหวาย

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๐ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดศรีเพ็งวนาราม

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๕ / ๒ บ้านป่าตาลหมู่ที่ ๘ ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะ คีรีจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดภัทรสิทธาราม

ตั้งอยู่บ้านแหลมทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดสระทะเล

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดเนินมะกอก

หมู่ที่ ๘ ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดหนองหมู

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดหัวงิ้ว

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดบางปราบ

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖ บ้านใหม่ ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๒ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดมณีวงษ์

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดย่านมัทรี

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ ถนนสายเอเชีย หมู่ที่ ๒ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดสังฆมงคล

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอพยุหะคีรี

วัดอินทาราม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดสุบรรณาราม

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดกระดานหน้าแกล (กระดานหน้าแตร)

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๑/๑ บ้านกระดานหน้าแกล ถนนหนองบัว-ชุมแสงหมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดโคกมะกอก

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕ บ้านโคกมะกอก หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดจิกยาวใต้

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๖ บ้านจิกยาวใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดรังย้อยราษฏร์เจริญ

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดห้วยถั่ว

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดห้วยวารี

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดเกาะแก้ว

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านจังหยวกหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดจิกใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ บ้านจิกใหญ่หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดหนองปลิง

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดสามัคคีสุนทร

ตั้งอยู่บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดห้วยถั่วกลาง

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดเขามโน

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๒ บ้านเขามะโน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดห้วยถั่วเหนือ

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดห้วยร่วม

เลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดห้วยร่วมใต้

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดกุฏตามั่น

ตั้งอยู่บ้านกุดตามั่น หมู่ ๑๒ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดเขาเรือ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ บ้านเขาเรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดเขานางต่วม

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕ บ้านเขานางต่วม หมู่ที่ ๑ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดโคกสะอาด

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๖ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดทับลุ่มศรีมงคล

ตั้งอยู่เลขที่ ๘ บ้านทับลุ่มศรีมงคล หมู่ที่ ๕ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดวังข่อย

ตั้งอยู่ที่บ้านวังข่อยหมู่ที่ ๔ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดดอนงาม

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐ บ้านดอนงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดวังบ่อ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านวังบ่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดวังใหญ่

ตั้งอยู่บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดเวฬุวัน

ตั้งอยู่บ้านเวฬุวัน หมู่ที่ ๘ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดห้วยธารทหาร

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดอุดมพัฒนา

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑๗ บ้านอุดมพัฒนา ถนนนครสวรรค์-ขอนแก่น หมู่ที่ ๗ ตำบลวังบ่ออำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดเนินมะขามงาม

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕ บ้านเนินมะขามงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดอ้อยช้างงาม

ตั้งอยู่บ้านอ้อยช้างงาม หมู่ ๒ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดเขามะเกลือ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๒ / ๑ บ้านเขามะเกลือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดบริรักษ์ประชาสาร

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗๙ บ้านหนองแมว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดเขาเล็บงา

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘๐ / ๑๙๕ บ้านเขาเล็บงา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดคลองสมอ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๘ บ้านคลองสมอ ถนนหนองบัว – เหมืองแร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดเทพสุทธาวาส

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอหนองบัว

วัดวังมะเดื่อ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๑ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์