วัดคลองสายทอง

ประวัติ วัดคลองสายทอง

วัดคลองสายทอง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๔๘ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ที่ดิน สปก.   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง 6 เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง  วิหาร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง    

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์

ที่อยู่ วัดคลองสายทอง

A: ตั้งอยู่บ้านคลองสายทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: