วัดบ้านวังแรง

ประวัติ วัดบ้านวังแรง

  วัดบ้านวังแรง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ทิศเหนือมีวัดดอนคา ระยะห่าง ๑.๕ กิโลเมตร ทิศใต้มีวัดเขาโคกเผ่น ระยะห่าง ๓ กิโลเมตร ทิศตะวันออกมีที่พักสงฆ์วังตะแบก ระยะห่าง ๔ กิโลเมตร ทิศตะวันตกมีวัดท่าตะโก ระยะห่าง ๓ กิโลเมตร มีเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบันจํานวน ๑๑ รูป ดังนี้  ๑. พระภิกษุโปรง อาสโภ พ.ศ. ๒๔๗๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๖   ๒. พระภิกษุพรึง ธีรธมฺโม พ.ศ. ๒๔๗๖ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๙  ๓. พระภิกษุมี จนฺทโชโต พ.ศ. ๒๔๗๙ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๓  ๔. พระภิกษุอ่อน ธมฺมวิโส พ.ศ. ๒๔๘๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๖  ๕. พระมหาธีระ ธีรภินนู พ.ศ. ๒๔๘๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๑  5. พระภิกษุจํานง ชานวีโร พ.ศ. ๒๕๐๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๙  ๗. พระภิกษุวงศ์ ปภสฺสโร พ.ศ. ๒๕๑๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๕  ๔. พระภิกษุไพรัตน์ อภินนฺโท พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๐  ๙. พระภิกษุสนม อตฺตสิโน พ.ศ. ๒๕๒๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๖  ๑๐. พระภิกษุขำ อาภาจาโร พ.ศ. ๒๕๒๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๗  ๑๑. พระครูนิคมสีลวัตร พ.ศ. ๒๕๒๖ ถึงปัจจุบัน 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๙๖ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๙๖๗๑  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารไม้   กุฏิสงฆ์ จํานวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๗ หลัง    นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คือ หอระฆัง ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดโรงเรียนบ้านวังแรง
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน
  • ทิศตะวันตก: จดถนนในหมู่บ้าน

เจ้าอาวาส วัดบ้านวังแรง

พระครูนิคมสีลวัตร

วัตถุมงคล วัดบ้านวังแรง

พระประธานประจําศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

ที่อยู่ วัดบ้านวังแรง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๖ บ้านวังแรง หมู่ที่ ๕ ตําบลดอนคา อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๔๘๑๔ ๖๗๑๒