วัดตาสังใต้

ประวัติ วัดตาสังใต้

การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิชานภัทรธรรม                           (พระสมุห์บุญเย็น สิริภทโท)

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน            เลขที่ ๑๐๐๗ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๕๑๒๗ ๑๕๑๔๗ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑๒ หลัง วิหาร กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริม เหล็กศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะและแม่น้ำปิง

เจ้าอาวาส วัดตาสังใต้

พระครูนิชานภัทรธรรม

วัตถุมงคล วัดตาสังใต้

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖ ศอก สูง ๙ ศอก พระประธประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๖๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ฃวัดตาสังใต้ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๖ มีนามตามชื่อของหมู่บ้าน พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบมีแม่น้ำอยู่ทางทิศตะวันตก ภายในวัดมีโรงเรียนประถมศึกษาของทางการตั้งอยู่ด้วย โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดตาสังใต้”ซึ่งทางวัดได้ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีตลอดมา เจ้าอาวาสทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวม ๑๑ รูป ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

ที่อยู่ วัดตาสังใต้

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๗ บ้านตาสังใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: