วัดมาบมะขาม

ประวัติ วัดมาบมะขาม

วัดมาบมะขามตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีชื่อเดิมว่า“ วัดโพธิ์ศรีสร้อย” พ.ศ. ๒๕๔๔ มีครอบครัว ๔ ครอบครัว ได้แก่ กองอินทร์ กองโพธิ์ กองชา และกองทอง ซึ่งทั้ง ๔ ครอบครัวได้ย้ายมาจากโคกหม้อ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ต่อมาได้มีญาติพี่น้องอพยพมาและได้มารวมกันตั้งหมู่บ้าน และตั้งวัดขึ้นจึงได้อาราธนาพระคำซึ่งเป็นบุตรชายของนายกองซามาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร                    การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระอธิการชัยวัฒน์ ชาตปุญโญ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๘๓ ตารางวา โฉนดที่ดิน                          เลขที่ ๒๕๓๕๔  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐. ๘๐ เมตร ยาว ๒๓. ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๗๔ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางหลวงแผ่นดินสายบรรพตพิสัย-โพทะเล (๑๐๗๓)
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดมาบมะขาม

พระอธิการชัยวัฒน์ ชาตปุญโญ

วัตถุมงคล วัดมาบมะขาม

พระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๔. ๘๐ เมตร สูง ๓. ๓๐ เมตร 

ที่อยู่ วัดมาบมะขาม

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: