วัดซับผักกาด

ประวัติ วัดซับผักกาด

 วัดซับผักกาด ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๔๘ เดิมที่ตั้งวัดอยู่ในหมู่บ้านเป็นที่ทำกิน มีเนื้อที่ ๕ ไร่ ชาวบ้านจึงตกลงกันว่าให้วัดแลกเปลี่ยนที่กับนางละเมียด โตเกิด โดยเปลี่ยนให้กับทางวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๔๗ ตารางวา โดยมีพระมัด ขนฺติธโร รักษาการแทนเจ้าอาวาสเป็นผู้รับมอบ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๑๘ งาน ๔๗ ตารางวา   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  วิหาร กว้าง 6 เมตร ยาว ๑๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๒ เมตร ยาว 20 เมตร มีพระประธาน ๑ องค์ นอกจากนี้มีหอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดโรงเรียน
  • ทิศตะวันออก: จดภูเขา
  • ทิศตะวันตก: จดถนนชนบท

วัตถุมงคล วัดซับผักกาด

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๙๖ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๖   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปมี หน้าตักกว้าง ๓๖ นิ้ว ๗ องค์ หน้าตักกว้าง ๓๖ นิ้ว เป็นไม้ ๑ องค์ นามว่าหลวงพ่อปลุง มีพระโมคคัลลานะ, พระสารีบุตร จำนวน ๒ องค์, หลวงพ่อกันอยู่บนภูเขาอีก ๑ องค์ และมีพระประธานที่วิหาร ๑ องค์ 

ที่อยู่ วัดซับผักกาด

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๘ บ้านซับผักกาด หมู่ที่ ๗ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะ คีรีจังหวัดนครสวรรค์
T: