วัดพระนอน

ประวัติ วัดพระนอน

วัดพระนอน ตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๔๐๑ วัดพระนอน สร้างเป็นวัดพ.ศ. ๒๔๐๑ ห่างจากที่ตั้งวัดปัจจุบัน ๕๐๐ เมตร และได้ย้ายมาตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้หมู่บ้าน รายนามเจ้าอาวาสมี ๖ รูปรูปที่ ๑ หลวงพ่อปาน, รูปที่๒ หลวงพ่อพุฒ, รูปที่๓ หลวงพ่ออ๋อง, รูปที่๔ พระอาจารย์สอน, รูปที่ ๕ พระอาจารย์จีน ,รูปที่๖ พระครูนิวาตสรยุทธ, ปัจจุบัน คือ พระครูสมุห์ประสิทธิ สุทธิญาโณ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ. ศ. ๒๔๘๗ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๖ เมตรยาว ๑๖ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือพระครูสมุห์ประสิทธิ์ สุทธิญาโณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๐๑ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตรยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๖๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง วิหาร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๖ กว้าง ๔ เมตรยาว ๖เมตร ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง ๑ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้ มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินของนายสำราญ นางฝอย
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินของนายชิต นางสำรวย
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดพระนอน

พระครูสมุห์ประสิทธิ์ สุทธิญาโณ

วัตถุมงคล วัดพระนอน

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้วสูง ๘๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๗ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๘๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๐

ที่อยู่ วัดพระนอน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๒๖๙ ๔๕๓๔