วัดเทพพนม

ประวัติ วัดเทพพนม

วัดเทพพนม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ. ศ. ๒๕๑๒ เดิมเป็นที่ดินของพ่อกา แม่แป้นกัณหาวารี ได้ถวายที่ดินให้สร้างวัดจำนวน ๓๒ ไร่ หลังจากนั้นชาวบ้านได้ช่วยกันก่อสร้างมาโดยลำดับเดิมชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า“ วัดสูงเนิน ” เพราะตั้งอยู่บนเนินเขา ต่อมาได้ขออนุญาตสร้างวัดโดยนายบุญมี กัณหาวารี เป็นผู้ขออนุญาต ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๑๐ วัดเทพพนม มีพระประธานในอุโบสถปางคันธารราฐ ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ในรัชกาลที่ ๗ ในสมัยที่พระอธิการภา ธมฺมทินฺโน ซึ่งพระคันธารราฐองค์นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง และได้พระราชทาน ณ วังสุโขทัย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘0 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวาสวุฒิคุณ เจ้าคณะตำบลลำพยนต์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๒ ไร่ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๗ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๗ หอสวดมนต์ กว้าง 5 เมตร ยาว ๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ หลัง วิหาร กว้าง 5 เมตร ยาว ๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนพหลโยธิน
  • ทิศใต้: จดภูเขา
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดหมู่บ้าน

เจ้าอาวาส วัดเทพพนม

พระครูนิวาสวุฒิคุณ

วัตถุมงคล วัดเทพพนม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางคันธารราฐ ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๐ นิ้ว สูง ๔๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๕ นิ้ว สูง ๖๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๖

ที่อยู่ วัดเทพพนม

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: