วัดบางเคียน

ประวัติ วัดบางเคียน

วัดบางเคียน ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๑ โดยนายเซย ถังเจริญ และนายจำปี คุ้มศิริเป็น ผู้นำในการสร้างวัด ชาวบ้านร่วมใจกันพัฒนาวัดด้วยจิตศรัทธามาโดยตลอด การปกครองมีเจ้าอาวาสจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ ๑.      พระเชยถังเจริญ                    ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ.๒๔๗๑ – ๒๔๘๔ ๒.       พระชิ้น ๓.       พระเจ็ท                            ดำรงตำแหน่ง ปีพ.ศ. ๒๔๙๐-๒๔๙๒ ๔.      พระทัน                             ดำรงตำแหน่ง ปีพ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๘๙ ๕. พระจำลอง                           ดำรงตำแหน่งปีพ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๔๙๔ ๖. พระสมบุญ                           ดำรงตำแหน่งปีพ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๔๙๗ ๗. พระสละ มีสำราญ                             ดำรงตำแหน่งปีพ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๑๗ ๘. พระจุล หมีเทศ                       ดำรงตำแหน่งปีพ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๓ ๙. พระอธิการกลม อธิโต                ดำรงตำแหน่งปีพ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๓๐ ๑๐. พระเล็กดำรง                       ตำแหน่งปีพ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๐ ๑๑. พระอธิการดาวรุ่ง มหาวีโร         ดำรงตำแหน่งปีพ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๙  ๑๒. พระประพจน์ จารุสมุโม           ดำรงตำแหน่งปีพ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓  ๑๓. พระอธิการนิรุธ ปุญญาวโร       ดำรงตำแหน่งปีพ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการนิรุธ ปุญฺญาวโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินของเอกชนยาว ๑๒๓ เมตร
  • ทิศใต้: จดที่ดินของเอกชนยาว ๑๕๐ เมตร
  • ทิศตะวันออก: จดกับแม่น้ำยาว ๒๒๐ เมตร
  • ทิศตะวันตก: จดทิศที่ดินของเอกชนยาว ๒๑๘ เมตร

เจ้าอาวาส วัดบางเคียน

พระอธิการนิรุธ ปุญฺญาวโร

วัตถุมงคล วัดบางเคียน

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้วสูง ๔๔ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางนาคปรก ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๔ นิ้วสูง ๗๔ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๗  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ มีหลวงพ่อขาวกว้าง ๒๐ นิ้วสูง ๗๒ นิ้ว หลวงพ่อเดิมกว้าง ๒๗ นิ้วสูง ๓๖ นิ้ว และพระประจำวัน

ที่อยู่ วัดบางเคียน

A: หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘-๖๔๔๓๓๓๑