วัดนาหุบ

ประวัติ วัดนาหุบ

วัดนาหุบ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ วัดนาหุบ ตั้งชื่อตามชื่อบ้านว่าบ้านนาหุบ วัดได้ร้างไประยะหนึ่ง และได้รับการทำนุบำรุงพัฒนาให้เจริญขึ้นมาใหม่ ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นต้นมา ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖   การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘   ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗  นอกจากนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ทางวัดให้ความอนุเคราะห์มาโดยตลอด  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิทานเขมคุณ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๓๘๐   ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๘ ไร่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๔๑๔   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารไม้นอกจากนี้มี หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดนาหุบ

พระครูนิทานเขมคุณ

วัตถุมงคล วัดนาหุบ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๙๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สูง ๕๐ นิ้ว   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ 

ที่อยู่ วัดนาหุบ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖ ๒๗ ๙๐๙๘