วัดท่าซุด

ประวัติ วัดท่าซุด

วัดท่าซุด ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๓๖๕ ที่ตั้งวัดท่าซุดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมคลองบางประมุงเดิมมีนามว่าวัดสองคลอง ได้เปลี่ยนเป็นวัดท่าซุดใน ราวพ.ศ. ๒๔๘๐ บางคนเรียกว่าวัดท่าสุดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก ในราวพ.ศ. ๒๔๓๘ ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๑ มีโรงเรียนของราชการตั้งอยู่ในที่ของวัดท่าซุด ซึ่งทางวัดได้ให้การอนุเคราะห์ด้วยดีตลอดมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคมพ. ศ. ๒๕๔๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอน เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖ นอกจากนี้มีการจัดตั้งหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะ เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๑ การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน  คือ พระครูนิเทศภัทรคุณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖๑ ไร่ ๑ งาน ๓๙ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๘๐

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดที่มีการครอบครอง
  • ทิศตะวันออก: จดคลองบางประมุง
  • ทิศตะวันตก: จดที่มีการครอบครอง

เจ้าอาวาส วัดท่าซุด

พระครูนิเทศภัทรคุณ

วัตถุมงคล วัดท่าซุด

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๔๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๒ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๕ นิ้วสูง ๘๒ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๗ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ –พระพุทธรูปหลวงพ่ออู่ทองประดิษฐาน อยู่ในวิหาร สร้างเมื่อประมาณพ.ศ. ๒๓๖๕

ที่อยู่ วัดท่าซุด

A: เลขที่ ๙๐ บ้านท่าซุด หมู่ที่ ๑ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๖๒๑๖ ๐๒๘๔