วัดหนองขอน

ประวัติ วัดหนองขอน

วัดหนองขอน ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๔๐ มีชื่อเดิมว่าง “วัดหนองขอม” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ในปีพ.ศ. ๒๔๘๓ ว่า“ วัดหนองขอน” โดยมีนายตาด อำแดงทอง นายต่ออำแดงดี เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคมพ. ศ. ๒๕๔๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการประสงค์ อภิวณฺโณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดิน ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๕๑๑

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางหลวงชนบท
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดคลองหนองขอน

วัตถุมงคล วัดหนองขอน

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๔ นิ้วสูง ๙๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๓ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๘ นิ้วสูง ๙๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๙  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ วิหารหลวงพ่อโต, พระพุทธรูป ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๕ นิ้วสูง ๗๕ นิ้ว, เจดีย์มอญ ๑ องค์รูปหล่อหลวงพ่อทองอยู่ (พระครูนิรภัยวิเทศ), รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน

ที่อยู่ วัดหนองขอน

A: เลขที่ ๑๗๙ บ้านหนองขอน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: โทรศัพท์ ๐๘ ๙๔๐๔ ๑๙๓๙, ๐๘ ๙๐๙๔ ๔๓๔๑