วัดตะเฆ่ค่าย

ประวัติ วัดตะเฆ่ค่าย

วัดตะเฆ่ค่าย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ โดยมีพระอธิการท้วม ฐิตธมโม (หลวงปู่ท้วม) เจ้าอาวาสรูปแรก เป็นผู้นําสร้างวัดตะเฆ่ค่าย ซึ่งมีคุณตาหลิ่ม คุณยายเคลือบ มีคล้าย เป็นผู้ถวายที่ดิน จํานวน ๑๐ ไร่ ๕๒ ตารางวา ให้สร้างวัดตะเฆ่ค่าย ซึ่งมีความหมายถึง เกวียนตะเฆ่บรรทุกสินค้า ในสมัยนั้น การคมนาคมไม่สะดวกในการใช้รถขนสินค้า เพราะการเดินทางส่วนมากจะเป็นป่าดง พ่อค้า จะขนสินค้าไปขายจะเดินทางไปมาระหว่าง ๓-๔ อําเภอ คือ อําเภอท่าตะโก อําเภอชุมแสง อําเภอหนองบัว อําเภอไพศาลี ต้องใช้เกวียนตะเฆ่เป็นยานพาหนะ และการเดินทางจะต้องผ่านหมู่บ้านตะเฆ่ค่าย เมื่อมาถึงหมู่บ้านเป็นเวลาใกล้ค่ําจะหยุดพักเกวียนตะเฆ่เพื่อตั้งค่ายพักแรมระหว่างการเดินทาง ดังนั้น สถานที่แห่งนี้จึงเรียกว่า หมู่บ้านตะเฆ่ค่าย ปัจจุบันมีพระภิกษุ ๖ รูป สามเณร ๒ รูป ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิเทศขันติคุณ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๕๒ ตารางวา  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   กุฏิสงฆ์ จํานวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ๑ หลัง วิหาร กว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง   

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินของเอกชน 
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย
  • ทิศตะวันตก: จดคลองสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดตะเฆ่ค่าย

พระครูนิเทศขันติคุณ

วัตถุมงคล วัดตะเฆ่ค่าย

มีพระประธานประจําอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๓ นิ้ว สูง ๖๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ พระประธานประจําศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๑ นิ้ว สูง ๔๗ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

ที่อยู่ วัดตะเฆ่ค่าย

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านตะเฆ่ค่าย หมู่ที่ ๔ ตําบลวังใหญ่ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๕๓๙ ๕๒๔๙