วัดหนองเบน

ประวัติ วัดหนองเบน

วัดหนองเบน ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๘๒ ตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้าน 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๐๗ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๘๓๒   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยประยุกต์   กุฏิสงฆ์ จํานวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง   ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารไม้    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียนบ้านหนองเบน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดหนองเบน

มีพระประธานประจําศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๗๘ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ที่อยู่ วัดหนองเบน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๗ ตําบลสายลําโพง อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๓๖๒๕ ๓๗๓๒