วัดเขาดินศิริวัฒนา

ประวัติ วัดเขาดินศิริวัฒนา

วัดเขาดินศิริวัฒนา ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสุทธา เขมิโย

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ที่ราชพัสดุ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จํานวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๙ หลัง ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

เจ้าอาวาส วัดเขาดินศิริวัฒนา

พระอธิการสุทธา เขมิโย

วัตถุมงคล วัดเขาดินศิริวัฒนา

มี พระประธานประจําอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๓ นิ้ว สูง ๘๓ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ พระประธานประจําศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๕ นิ้ว สูง 60 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕

ที่อยู่ วัดเขาดินศิริวัฒนา

A: หมู่ที่ 4 ตําบลหนองหลวง อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: