วัดเขมราษฎร์

ประวัติ วัดเขมราษฎร์

วัดเขมิราษฎร์ ตั้งวัด เมื่อพ.ศ. ๒๔๗๔ เดิมวัดเขมิราษฎร์ เริ่มก่อสร้างขึ้นที่บ้านธานศรีสุขต่อมาในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๔๙๐ ชาวบ้านธานศรีสุขได้ย้ายบ้านเรือนไปประกอบอาชีพทำการเกษตร ที่ดงเขากะลา ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และได้รื้อสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ไปด้วย และต่อมาในปีพ.ศ.๒๕๕๓๐ พระครูนิกธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดหนองปลิงพร้อมด้วยชาวบ้านอ่างหิน ได้ร่วมใจกันก่อสร้างวัดขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่า“วัดเขมิราษฎร์” จนถึงทุกวันนี้ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการจำลอง กิตฺติโสภโณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๕๙ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๐๗๓ มีที่ธรณีสงฆ์ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๐๐๗๑, ๙๐๐๗๒ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง   นอกจากนี้มีหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่เอกชน

เจ้าอาวาส วัดเขมราษฎร์

พระอธิการจำลอง กิตฺติโสภโณ

วัตถุมงคล วัดเขมราษฎร์

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้วสูง ๕๐ นิ้ว

ที่อยู่ วัดเขมราษฎร์

A: ตั้งอยู่บ้านอ่างหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๒๑๗๐ ๖๖๐๑