วัดท่าสุ่ม

ประวัติ วัดท่าสุ่ม

วัดท่าสุ่ม ตั้งวัด เมื่อพ.ศ. ๒๔๕๔ มีนามตามชื่อหมู่บ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระครูนิยุตธรรมนาถ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๖ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๕๕    อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗.๒๕ เมตร ยาว ๒๑.๕๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว 2๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ กุฏิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลังวิหาร กว้าง ๙.๙ เมตร ยาว ๙.๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดบ้านประชาชน
  • ทิศใต้: จดบ้านประชาชน
  • ทิศตะวันออก: จดคลอง
  • ทิศตะวันตก: จดที่นาประชาชน

เจ้าอาวาส วัดท่าสุ่ม

พระครูนิยุตธรรมนาถ

วัตถุมงคล วัดท่าสุ่ม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญปางสมาธิ

ที่อยู่ วัดท่าสุ่ม

A: เลขที่ ๔๖ บ้านท่าสุ่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลวังมหากร จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๒๗๗๕ ๕๔๓๘