วัดหนองดุก

ประวัติ วัดหนองดุก

วัดหนองดุก ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓ มีพระฮัง ฐานทตฺโต เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดเนื่องจากเห็นว่าสถานที่เหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนา และเกิดจากความศรัทธาของประชาชน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคมพ. ศ. ๒๕๔๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตรการศึกษา       มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๙ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวิฐกิตติวรรณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๒๙ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๑๔๔ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๒ แปลงเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๘๘ ตารางวาโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๑๒๘๐, ๕๑๒๗๙ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๙ เมตรยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลังเป็นอาคารไม้ ๒ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้           นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุหลังเรือนรับรอง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดเขาหนองดุก
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดเขาหนองดุก

เจ้าอาวาส วัดหนองดุก

พระครูนิวิฐกิตติวรรณ

วัตถุมงคล วัดหนองดุก

มีพระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๕๙ นิ้วสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้วสูง ๓๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๖

ที่อยู่ วัดหนองดุก

A: เลขที่ ๑๗๗ ถนนช่องแค-ห้วยหอม หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๖ ๙๒๐๔