วัดโพธาราม

ประวัติ วัดโพธาราม

เจ้าอาวาส วัดโพธาราม

พระราชรัตนเวที

ที่อยู่ วัดโพธาราม

A: วัดโพธาราม ได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ สาเหตุ คือ เป็นวัดที่มีสำนักเรียนพระปริยัติธรรม ทั้งนักธรรมและบาลี ซึ่งเป็นสำนักเรียนดีเด่นและตัวอย่าง อีกทั้งมีพระภิกษุ – สามเณรเป็นจำนวนมาก มีที่ธรณีสงฆ์ครอบคลุมตั้งแต่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
T: