วัดยางตาล

ประวัติ วัดยางตาล

วัดยางตาล ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๓๗๓ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม สภาพแวดล้อมเป็นที่ไร่นาสวนของชาวบ้าน มีต้นไม้เก่าแก่ ๒ ต้นคือ ต้นตาล และต้นจามจุรี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ. ศ. ๒๕๒๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๒ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการ อนน นนฺทธมฺโม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๓ งาน ๖๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๑๖

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะและโรงเรียน
  • ทิศใต้: ทางสาธารณะและที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะและที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดยางตาล

พระอธิการ อนน นนฺทธมฺโม

วัตถุมงคล วัดยางตาล

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัยข นาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้วสูง ๗๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้วสูง ๗๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๔๘๐

ที่อยู่ วัดยางตาล

A: เลขที่ ๖๕ ถนนเลียบวารี ๑๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
T: