วัดอุดมพัฒนา

ประวัติ วัดอุดมพัฒนา

วัดอุดมพัฒนา ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ เดิมชื่อวัดโคกชะอุมโดยนายสังวาล เรืองฤทธิ์ ได้ยกที่ดินให้สร้างวัดจำนวน ๑๕ ไร่ และชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดจนแล้วเสร็จ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดเป็น“ วัดอุดมพัฒนา” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคมพ. ศ. ๒๕๕๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๓๑. ๗๐ เมตรยาว ๔๔. ๙๐ เมตร  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๗   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิคมพัฒนกิจ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ที่ดิน สปก. กลุ่มที่ ๑ N๑E   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๕ เมตรยาว ๑๕ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๕ เมตรยาว ๓๕ เมตรเป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลังเป็นอาคารไม้ ๕ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง  วิหาร กว้าง 5 เมตรยาว ๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  ศาลาบำเพ็ญกุศล. จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางหลวงนครสวรรค์-ขอนแก่น
  • ทิศใต้: จดป่าชุมชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดโรงเรียนบ้านอุดมพัฒนา

เจ้าอาวาส วัดอุดมพัฒนา

พระครูนิคมพัฒนกิจ

วัตถุมงคล วัดอุดมพัฒนา

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๔ นิ้วสูง ๑๑๐ นิ้วพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๒ นิ้วสูง ๗๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๘   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ หลวงพ่อใหญ่หน้าตักกว้าง ๑๓๖ นิ้วสูง ๑๓๔ นิ้ว 

ที่อยู่ วัดอุดมพัฒนา

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑๗ บ้านอุดมพัฒนา ถนนนครสวรรค์-ขอนแก่น หมู่ที่ ๗ ตำบลวังบ่ออำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๙๕๗ ๓๘๙๑