วัดตะคร้อ

ประวัติ วัดตะคร้อ

วัดตะคร้อ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๔๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๔๒ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิมิตโพธิวัต 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๔ ตารางวา  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๔๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย  หอสวดมนต์ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง     นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดตะคร้อ

พระครูนิมิตโพธิวัต

วัตถุมงคล วัดตะคร้อ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔  พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐     

ที่อยู่ วัดตะคร้อ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: