วัดเพียรอุดมธรรม

ประวัติ วัดเพียรอุดมธรรม

วัดเพียรอุดมธรรม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ. ศ. ๒๕๓๖ เริ่มสร้างวัดเมื่อปี พ. ศ. ๒๕๓๕ โดยคุณจำลอง เพียรธัญญกรณ์ และครอบครัว รวบรวมทุนทรัพย์เพื่อซื้อที่ดินตั้งวัด พร้อมร่วมกับชาวบ้านร่วมสมทบทุนบริจาคทรัพย์สร้างกุฏิและศาลาการเปรียญ  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระเกษม กนฺตสีโล 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๕๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๘๑๗, ๘๖๕๑๘  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง  วิหาร กว้าง ๔ เมตร ยาว 6 เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 6 เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดเพียรอุดมธรรม

พระเกษม กนฺตสีโล

วัตถุมงคล วัดเพียรอุดมธรรม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๗ 

ที่อยู่ วัดเพียรอุดมธรรม

A: ตั้งอยู่บ้านหนองอีเติ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: