วัดจิกใหญ่

ประวัติ วัดจิกใหญ่

วัดจิกใหญ่ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๒ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มมีหมู่บ้านประชาชนล้อมรอบชาวบ้านมัก  เรียกอีกนามหนึ่งว่า "วัดหนองจิกใหญ่" มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาปีละประมาณ ๕ รูปสามเณร ๔ รูปนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีเจ้าอาวาสมาแล้ว ๓ รูป ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๖ มกราคมพ. ศ. ๒๕๕๓ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๗ เมตรยาว ๕๗. ๒๐ เมตร  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน  นอกจากนี้มีการจัดอบรมค่ายพุทธบุตรและจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนทุกปี ๆ ละ๑ ครั้ง  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูสังฆรักษ์สมเกียรติ ญาณที่โป 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๔๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๙ (น. ส. ๔ จ.)  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๒๗ เมตรยาว ๔๗. ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๒   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตรยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประยุกต์  หอสวดมนต์กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลังเป็นอาคารไม้ ๒ หลัง  วิหาร กว้าง ๕. ๘๐ เมตรยาว ๙. ๓ ๕ เมตร เป็นอาคารไม้สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๘     นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดบ้านวังโพรง ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว
  • ทิศใต้: จดบ้านหนองโกน้อย อำเภอชุมแสง
  • ทิศตะวันออก: จดบ้านหนองมะเกลือ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว
  • ทิศตะวันตก: จดบ้านเนินตาโก อำเภอชุมแสง

เจ้าอาวาส วัดจิกใหญ่

พระครูสังฆรักษ์สมเกียรติ ญาณที่โป

วัตถุมงคล วัดจิกใหญ่

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๔๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้วสูง ๕๒ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๑ 

ที่อยู่ วัดจิกใหญ่

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ บ้านจิกใหญ่หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: