วัดไผ่เจริญ

ประวัติ วัดไผ่เจริญ

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๔๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง วัดไผ่เจริญ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๒๑ โดยมีนายสง่า แก้วสว่าง ดำเนินการขออนุญาตสร้างวัดและตั้งวัด

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดินเลขที่มท ๐๗๑๒ / ๑๒ / ๑๐๒๓

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดไร่เกษตรกรทิศใต้จดถนนหมู่บ้าน
  • ทิศใต้: จดถนนหมู่บ้าน
  • ทิศตะวันออก: จดไร่เกษตรกร
  • ทิศตะวันตก: จดชุมชน

วัตถุมงคล วัดไผ่เจริญ

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๖๕ นิ้วสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๐ 

ที่อยู่ วัดไผ่เจริญ

A: บ้านไผ่เจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: