วัดส้มเสี้ยว

ประวัติ วัดส้มเสี้ยว

วัดส้มเสี้ยวตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓๖ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิยุตธรรมศาสน์                                        (เวาจิตตคุตโต)

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๑ งาน ๓๑ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๗๙ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๗ ตาราวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๐ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๖ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง วิหาร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะและแม่น้ำปิง
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดส้มเสี้ยว

พระครูนิยุตธรรมศาสน์ (เวาจิตตคุตโต)

วัตถุมงคล วัดส้มเสี้ยว

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ปูชนียวัตถุอื่น ๆ มีรูปหล่อของหลวงพ่อน้อย (พระครูนิรุติธรรมธร) หลวงพ่อแกร (พระครูนิยุตธรรมศาสน์) หลวงพ่อแบน (พระครูนิยุตธรรมวิถี) ซึ่งเป็นพระเถระอดีตเจ้าอาวาสประดิษฐานอยู่ในวิหาร

ที่อยู่ วัดส้มเสี้ยว

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒/๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: