วัดเขาล้อ

ประวัติ วัดเขาล้อ

วัดเขาล้อ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

เจ้าอาวาส วัดเขาล้อ

พระปลัดกัมพล คมฺภีโร

วัตถุมงคล วัดเขาล้อ

อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย กุฏิสงฆ์ จํานวน ๑๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑๒ หลัง วิหาร กว้าง ๑๐.๐๕ เมตร ยาว ๒๑.๐๘ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕.๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ที่อยู่ วัดเขาล้อ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๗ บ้านเขาล้อ หมู่ที่ ๒ ตําบลดอนคา อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: