วัดวังสวัสดี

ประวัติ วัดวังสวัสดี

วัดวังสวัสดีตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๔๗๘ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมบูรณ์กลฺยาโณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๕ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๕ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๒ เมตรยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็น อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง วิหาร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอกลอง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดเหมืองสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางหลวงแผ่นดินสายหนองเบน-ลาดยาว
  • ทิศตะวันออก: จดเหมืองสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดเหมืองสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดวังสวัสดี

พระอธิการสมบูรณ์กลฺยาโณ

วัตถุมงคล วัดวังสวัสดี

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๑ นิ้ว สูง ๑๐๗ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๘ 

ที่อยู่ วัดวังสวัสดี

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: