วัดคร่อเรียงราย

ประวัติ วัดคร่อเรียงราย

วัดคร่อเรียงราย - ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๕ ไร่   มีที่ธรณีสงฆ์ จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๔๐๒๒  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๓๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารไม้ ทรงไทยประยุกต์   หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร   กุฏิสงฆ์ จํานวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง   วิหาร กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็นอาคารไม้  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง  

วัตถุมงคล วัดคร่อเรียงราย

 มีพระประธานประจําอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๖ นิ้ว สูง ๖๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ พระประธานประจําศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๖ นิ้ว สูง ๖๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ที่อยู่ วัดคร่อเรียงราย

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ บ้านคร่อเรียงราย หมู่ที่ ๔ ตําบลพนมเศษ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๐๑๔๖ ๗๔๘๑