วัดขอนดู่

ประวัติ วัดขอนดู่

วัดขอนดูตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ โดยมี นายป่วน พยุงวงษ์ นายดี นาคเสน่ห์ เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระสมใจ อคควํโส (รักษาการแทน)

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๒ งาน 60 ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๒ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๘๐ เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตรยาว ๒๗ เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จํานวน ๕ หลังเป็นอาคารไม้ ๓ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง วิหาร กว้าง 6 เมตรยาว 5 เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑๖ หลังสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดขอนดู่

พระสมใจ อคควํโส

วัตถุมงคล วัดขอนดู่

มีพระประธานประจำอุโบสถพระพุทธชินราชจำลองขนาดหน้าตักกว้าง ๖0 นิ้ว สูง ๑00 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางนาคปรก ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้วสูง 50 นิ้ว

ที่อยู่ วัดขอนดู่

A: เลขที่ ๑ บ้านขอนหมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๘๔ ๓๖๕๔