วัดดำรงธรรม

ประวัติ วัดดำรงธรรม

วัดดำรงธรรม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓ กันยายนพ. ศ. ๒๕๑๙ มีเจ้าอาวาส ถึงปัจจุบันจำนวน ๔ รูป คือ ๑. พระอธิการชั้น สญฺญโม ๒. พระครูกิ่ง ฉนฺทโก ๓. พระอธิการมณี พุทฺธสีโล ๔. พระอธิการวงกต กิตฺติสาโร การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๔ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการวงกต กิตฺติสาโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางหลวง
  • ทิศใต้: จดทางหลวง
  • ทิศตะวันออก: จดทางหลวง
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดดำรงธรรม

พระอธิการวงกต กิตฺติสาโร

วัตถุมงคล วัดดำรงธรรม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๖ นิ้ว สูง ๑๐๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๑ นิ้ว สูง ๘๔ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๖ 

ที่อยู่ วัดดำรงธรรม

A: เลขที่ ๒๘๔ บ้านดำรงรักษ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: