วัดพุเม่น

ประวัติ วัดพุเม่น

วัดพุเม่น ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๑๙ นายวงษ์ ภูมินา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด จำนวน ๑๓ ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการของสงฆ์และชาวบ้าน

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งานโฉนดที่ดิน เลขที่ ๐๗๑๒ / ๓๔๐๘๕ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๙๑ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕0 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนอกจากนี้มีหอระฆัง ๑ หลัง

วัตถุมงคล วัดพุเม่น

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๗ นิ้ว

ที่อยู่ วัดพุเม่น

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๙ บ้านพุเม่น หมู่ที่ ๓ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: