วัดเกรียงไกรเหนือ

ประวัติ วัดเกรียงไกรเหนือ

วัดเกรียงไกรเหนือ ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ เดิมมีนามว่า “วัดบึงบอระเพ็ด" หรือ “วัดท่าเหล็ก"  ตั้งอยู่ในบึงบอระเพ็ด สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ทราบชัด แต่ปรากฏหลักฐานมีกระเบื้องหลังคาอุโบสถจมอยู่ในน้ำชาวบ้านนิยมเรียกว่า "เกาะวัด" อยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ ทางราชการได้ให้ประชาชนอพยพออกจากบึงบอระเพ็ด เพื่อทำเป็นที่เก็บน้ำและสงวนพันธุ์สัตว์น้ำประชาชนที่อยู่ในบึงบอระเพ็ดและบริเวณ วัดบึงบอระเพ็ด หรือวัดท่าเหล็กได้อพยพย้ายไปตั้งถิ่นฐาน อยู่รวมกันเป็น หมู่บ้านเรียกว่า “บ้านท่าดินแดง” ครั้งนั้นเป็นเหตุให้ วัดบึงบอระเพ็ด หรือ วัดท่าเหล็ก ย้ายออกมาจากบึงบอระเพ็ดด้วยโดย นายให้ นางกล่างบุญกลิ่นขจร ร่วมกับ นายปลื้ม นางสุ่ม นกเพ็ง จัดซื้อที่ดินบริจาคให้เป็นที่สร้างวัดใหม่ชื่อว่า “วัดบ้านท่าดินแดง” นับว่าได้สร้างวัดขึ้นเป็นวัดใหม่เมื่อ วันที่ ๑๙ เมษายนพ. ศ. ๒๔๗๑ ต่อมาได้เปลี่ยนนามวัดเสียใหม่ให้สอดคล้องกับตำบล ที่ตั้งวัดว่า“ วัดเกรียงไกรเหนือ” เดิมตำบลเกรียงไกรอยู่ในเขตปกครองของอำเภอชุมแสงต่อมาทางราชการได้โอนมาอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ใน ปีพ.ศ. ๒๔๙๗ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. ๒๕๘๒ การศึกษา        ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์    เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนวัดเกรียง ไกร เหนือ    เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน คือ พระครูนิพิษฐ์ธรรมสิริ (คามิน สิริธมฺโม)

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๖ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๔ / ๒๕๕๑ อุโบสถ กว้าง ๘ เมตรยาว ๒๐ เมตรสร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๔๗๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๙ เมตรยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประยุกต์ หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตรยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๖ หลัง วิหาร กว้าง ๕ เมตรยาว ๑๐ เมตร สร้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๕ เมตรยาว ๓๕ เมตร สร้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๙๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดแม่น้ำน่าน
  • ทิศใต้: จดทางหลวงแผ่นดิน ๒๓๕ นครสวรรค์“ ชุมแสง
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือและที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดเกรียงไกรเหนือ

พระครูนิพิษฐ์ธรรมสิริ (คามิน สิริธมฺโม)

ที่อยู่ วัดเกรียงไกรเหนือ

A: ตั้งอยู่ เลขที่ ๑ บ้านท่าดินแดง ถนนทางหลวง ๒๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเกรียงไกรอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๒๓๒๐ ๕๒๑๓