วัดดอนพลอง

ประวัติ วัดดอนพลอง

วัดทองพลอง ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๒๔ เริ่มก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยเริ่มขออนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ. ศ. ๒๔๒๔ และมีเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ๑๐ รูปคือ   ๑. หลวงพ่อดำ   ๒. พระอาจารย์สิงห์ พ. ศ. ๒๔๓๗-๒๕๔๙   ๓. พระปลัดสำเริง   ๔. พระอาจารย์หิน พ. ศ. ๒๕๕๙-๒๔๗๐   ๕. พระมหามงคลพ. ศ. ๒๔๗๑-๒๔๗๗   ๖. หลวงพ่ออ่อนชินวโร พ. ศ. ๒๔๗๘-๒๕๐๐   ๗. เจ้าอธิการสิงห์พ. ศ. ๒๕๐๑-๒๕๑๖   ๘. พระครูนิรันทร์ศีลคุณ พ. ศ. ๒๕๑๗-๒๕๓๒   ๙. พระสมุห์ธนพลขนุธวโร พ. ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๒   ๑๐. พระครูนิภาสธรรมาธิมุต พ. ศ. ๒๕๔๓-ปัจจุบัน  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ. ศ. ๒๔๙๕   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิภาสธรรมาธิมุต 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๒ งาน ๑๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๙๗๖๐   มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน 60 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๐๙๖   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๙๕ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๗ เป็นอาคารไม้ทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  วิหาร กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารไม้  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง ศาลาพักร้อน ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่สาธารณะ
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียนบ้านดอนพลอง
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดดอนพลอง

พระครูนิภาสธรรมาธิมุต

วัตถุมงคล วัดดอนพลอง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๒๒๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๒๒๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ  -พระพุทธชินราชจำลองขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๒๐๐ นิ้ว  -พระประจำวันเกิดทั้ง ๗ วันขนาดหน้าตักกว้าง ๒๕ นิ้วสูง ๒๕๐ นิ้ว  -รูปเหมือนหลวงพ่ออ่อน ชินวโร กว้าง ๒๕ นิ้ว สูง ๑๒๐ นิ้ว 

ที่อยู่ วัดดอนพลอง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ บ้านดอนพลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: