วัดวิวิตตาราม

ประวัติ วัดวิวิตตาราม

วัดวิวิตตาราม ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๕๐ ชาวบ้านเรียกว่า วัดบางตาหงายใต้ เดิมมีชื่อว่าวัดสมัครราชทาธรรมกุศลธาราม โดยมีนายขัน นายหมาก นางรัง และนายปั้นร่วมกันบริจาคที่ดิน และดำเนินการก่อสร้างวัดและมีผู้ริเริ่มดำเนินการสร้างวัดคือ นายด้วง นายไล และนายเฟื่อม ปัจจุบันมีพระภิกษุ และสามเณรประมาณ ๙-๑๑ รูป และมีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ในที่ดินของวัด และใช้ชื่อโรงเรียนว่า“ โรงเรียนวัดวิวิตตาราม " ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๒ เมตรยาว ๓๒ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ  พระครูนิวิฐกิตติสาร

  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๒๐๔  ที่ธรณีสงฆ์เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๑๕ ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตรยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๒๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง ๕ เมตรยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๖ หลังเป็นอาคารไม้ ๑๒ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง วิหาร กว้าง ๘ เมตรยาว ๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีหอระฆัง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสายเอเชีย
  • ทิศตะวันตก: จดแม่น้ำปิง

เจ้าอาวาส วัดวิวิตตาราม

พระครูนิวิฐกิตติสาร

วัตถุมงคล วัดวิวิตตาราม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗ ๙ นิ้วสูง ๙๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัยสูง ๔๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๔ 

ที่อยู่ วัดวิวิตตาราม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ / ๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: