วัดห้วยร่วม

ประวัติ วัดห้วยร่วม

วัดห้วยร่วม ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๓๗ เริ่มก่อสร้างวัดประมาณพ.ศ. ๒๓๐๐ มีเจ้าอาวาสดังนี้ ๑. พระครูนิรุติธรรมธร (สวาสดิ์ จนฺทาโภ) พ. ศ. ๒๔๘๐ ถึง ๒๕๒๕ ๒. เจ้าอธิการที อินฺทาโภ พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง ๒๕๒๔ ๓. พระครูนิรุติธรรมาทร (พิชัย มารชิโน) ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๒๔๙๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๕   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิรุตติธรรมาทร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๒ งาน ๓๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๒๒  มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๗๓ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙๘๗   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๗ เมตรยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตรยาว ๔๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลังเป็นอาคารไม้  วิหาร กว้าง ๔ เมตรยาว ๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๗ เมตรยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๖ เป็นอาคารไม้  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำคลองห้วยร่วม
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดห้วยร่วม

พระครูนิรุตติธรรมาทร

วัตถุมงคล วัดห้วยร่วม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๘ นิ้วสูง ๖๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๕ นิ้วสูง ๕๐ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๔ 

ที่อยู่ วัดห้วยร่วม

A: เลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: