วัดแม่วงก์

ประวัติ วัดแม่วงก์

  วัดแม่วงก์ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคมพ. ศ. ๒๕๔๘ เริ่มดำเนินการสร้างวัดในปี พ. ศ. ๒๕๓๕ โดยนายโต นิภาชนะเกณฑ์ได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดิน จำนวน ๖ ไร่ และมีชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างวัดจนแล้วเสร็จและตั้งชื่อวัดว่า “ วัดแม่วงก์ ”เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อตำบลและอำเภอแม่วงก์วัดตั้งอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๕๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๒ เมตรยาว ๓๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการยงยุทธ ปิยสีโล 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ที่ดิน ส. ป. ก. ๔-๓๑ เลขที่ ๒๐๘ / ๒๕๔๕   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๓   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๗ หลัง    นอกจากนี้มีเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดภูเขา

เจ้าอาวาส วัดแม่วงก์

พระอธิการยงยุทธ ปิยสีโล

วัตถุมงคล วัดแม่วงก์

 มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕ ศอก สูง ๗ ศอก สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕ ศอก สูง ๗ ศอก สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ – หลวงพ่อทันใจปางสมาธิ กว้าง ๕ เมตร สูง ๙ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๕  - หลวงพ่อเคลือบ ปางสมาธิ กว้าง ๗๕ เซนติเมตร สู ง ๑ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐  

ที่อยู่ วัดแม่วงก์

A: ตั้งอยู่บ้านเขาแม่กระทู้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: