วัดหนองสีซอ

ประวัติ วัดหนองสีซอ

วัดหนองสีซอ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายนพ. ศ. ๒๕๒๒ นายเสงี่ยมทองเกร็ด ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด ตั้งวัดตามชื่อบ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคมพ. ศ. ๒๕๕๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๕. ๕๕ เมตรยาว ๔๗ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๑

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๗๗ ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารไม้

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินคลองชลประทาน (คลอง ๕)
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

ที่อยู่ วัดหนองสีซอ

A: บ้านหนองสีซอ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: