วัดทุ่งสว่าง

ประวัติ วัดทุ่งสว่าง

วัดทุ่งสว่าง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ วัดทุ่งสว่าง ตั้งอยู่ในเขตบ้านทุ่งสว่าง ตําบลวังใหญ่ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมวัดได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๖ ชาวบ้านเห็นว่าที่ตั้งวัดไม่เหมาะสมจึงชักชวนกันทําการขยายวัด มาอยู่ในที่ปัจจุบัน ซึ่งอยู่ห่างจากเดิมประมาณ ๒ กิโลเมตร โดยมีผู้ใหญ่แพ ทาคํา และครอบครัว เป็นแกนนํา และได้อุทิศที่ดินจํานวน ๔ ไร่ ๒ งาน๓๐ ตารางวา ซึ่งอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดิน สายทับกฤช-พนมรอก หมายเลข ๓๔๗๕  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิภาธรรมญาณ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๓๗๑๗, ๓๓๗๑๘  มีที่ธรณีสงฆ์ จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๓๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๓๔๒๗  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย   หอสวดมนต์ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   กุฏิสงฆ์ จํานวน ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง   วิหาร กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางหลวงแผ่นดิน สาย ๓๔๗๕
  • ทิศใต้: จดที่ราชพัสดุ
  • ทิศตะวันออก: จดทางหลวงแผ่นดิน สาย ๓๔๗๕

เจ้าอาวาส วัดทุ่งสว่าง

พระครูนิภาธรรมญาณ

วัตถุมงคล วัดทุ่งสว่าง

 มีพระประธานประจําศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๖๔ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ -พระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๖๔ นิ้ว ๔ องค์  - พระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๓๔ นิ้ว สูง ๕๖ นิ้ว ๔ องค์ 

ที่อยู่ วัดทุ่งสว่าง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๗ ตําบลวังใหญ่ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๔ ๒๓๙๔ ๒๔๕๓