วัดลาดค้าว

ประวัติ วัดลาดค้าว

วัดลาดค้าวตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคมพ. ศ. ๒๕๒๘ เดิมที่ตั้งวัดมีสภาพเป็นป่า และท้องนามีคลอง ซึ่งเกิดเองตาม ธรรมชาติชาวบ้านเรียกว่า“ คลองลาดค้าว” เมื่อบริเวณนี้เจริญขึ้นจึงได้ ปรึกษาหารือกันว่าน่าจะมีวัดเพื่อให้ชาวบ้านเข้ามาทำบุญ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงได้ให้นายโฉมขออนุญาตสร้างวัดขึ้นที่บ้านลาดค้าว การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิยุตพัฒนกิจ (ประสงค์บุญวัติ)

ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๒๑ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๓๔๔, ๔๓๔๕, ๑๓๘๖, ๕๓๘๔, ๑๔๗๑๙, ๑๘๗๔๒

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดลาดค้าว

พระครูนิยุตพัฒนกิจ (ประสงค์บุญวัติ)

วัตถุมงคล วัดลาดค้าว

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๘ นิ้วสูง ๕๖ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๕ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ -พระพุทธรูปทองเหลืองในวิหารหลวงพ่อโพธิ์เงินจำนวน ๑๖ องค์ -พระโมคคัลลาน์ – พระสารีบุตร -หลวงพ่อโพธิ์เงินหล่อด้วยปูนขนาดหน้าตักกว้าง ๘๘ นิ้วสูง ๑๑๖ นิ้วปางมารวิชัย

ที่อยู่ วัดลาดค้าว

A: หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
T: