วัดไดตามุ่ย

ประวัติ วัดไดตามุ่ย

วัดไดตามุ่ย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ ตั้งชื่อวัดตามชื่อบ้าน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการมนตรี ยสชาโต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ ๑ งาน ๕๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๗๑๙ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๘ เมตร กุฏิสงฆ์ จํานวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ทําการเกษตร
  • ทิศใต้: จดที่ทําการเกษตร
  • ทิศตะวันออก: จดที่ทําการเกษตร
  • ทิศตะวันตก: จดหมู่บ้าน

เจ้าอาวาส วัดไดตามุ่ย

พระอธิการมนตรี ยสชาโต

วัตถุมงคล วัดไดตามุ่ย

มีพระประธานประจําศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕

ที่อยู่ วัดไดตามุ่ย

A: หมู่ที่ 3 ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: