วัดวังกระโดนใหญ่

ประวัติ วัดวังกระโดนใหญ่

 วัดวังกระโดนใหญ่ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม ทางวัดได้เปิดสอน             พระปริยัติธรรมตลอดมาทุกปี มีโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ในวัดเนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่ ซึ่งทางวัดได้ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีตลอดมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔ เมตร ยาว ๗ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระมนัส ฐานงกโร  

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๐ ไร่ ๑ งาน ๕ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๘  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง 2 เมตรยาว ๗ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๗  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย  หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง  วิหาร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗     นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางหลวง
  • ทิศตะวันออก: จดสระและถนน
  • ทิศตะวันตก: จดทางหลวง

เจ้าอาวาส วัดวังกระโดนใหญ่

พระมนัส ฐานงกโร

วัตถุมงคล วัดวังกระโดนใหญ่

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕ นิ้ว สูง ๒๕ นิ้ว สร้างเมื่อ                    พ.ศ. ๒๕๓๗ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางพุทธไสยาสน์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕ นิ้ว สูง ๒๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔

ที่อยู่ วัดวังกระโดนใหญ่

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: