วัดเทพมงคลปานสาราม

ประวัติ วัดเทพมงคลปานสาราม

วัดเทพมงคลปานสาราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคมพ. ศ. ๒๕๑๗ เริ่มสร้างวัดเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยพื้นที่ของพลอากาศเอกเทพ เกษมุต ได้ถวายที่ดิน ๑๒ ไร่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตรต่อมาได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างอุโบสถเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๙  นอกจากนี้มีการเปิดโรงเรียนนักธรรมศึกษาในสองสถาบัน คือ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ และโรงเรียนอำนวยวิทย์ มีนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาจำนวนมาก การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูมงคลเทพ (อมร อกิญฺจโน)

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๓ งานโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๖๘๕, ๑๒๖๘๖, ๔๔๗๓๐, ๑๑๖๙๙ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตรยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒๒ หลังเป็นอาคารไม้ ๓ หลังอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๘ หลังศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๙. ๕๑ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลังเรือนรับรอง ๑ หลังอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมกว้าง ๔. ๕๐ เมตรยาว ๔๐ เมตรเป็นอาคาร ๒ ชั้น สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กใช้เป็นสถานที่สอบนักธรรมและธรรมศึกษา

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนพหลโยธิน
  • ทิศใต้: จดที่นาเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่นาเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดเทพมงคลปานสาราม

พระครูมงคลเทพ (อมร อกิญฺจโน)

วัตถุมงคล วัดเทพมงคลปานสาราม

มีพระประธานประจำอุโบสถ สมัยเชียงแสน ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๙ นิ้วพระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ -พระพุทธรูปปางต่างๆในศาลาการเปรียญประมาณ ๒๐ องค์

ที่อยู่ วัดเทพมงคลปานสาราม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ / ๒ ถนนพหลโยธินหมู่ที่ ๒๑ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๘๙ ๓๑๙๗ โทรสาร ๐ ๕๖๘๙ ๓๑๙๗