วัดเกยไชยใต้

ประวัติ วัดเกยไชยใต้

วัดเกยไชยใต้ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๓๙๕ เดิมเป็นวัดร้างสร้างในสมัยอยุธยา มีนามว่าวัดสิงห์นารายณ์ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดเกยไชยใต้ ในภายหลังได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระใบฎีกาลำไย ติสฺสวโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑๙ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๒๕๗

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดแม่น้ำน่าน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดเกยไชยใต้

พระใบฎีกาลำไย ติสฺสวโร

วัตถุมงคล วัดเกยไชยใต้

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว ๕๙ นิ้ว

ที่อยู่ วัดเกยไชยใต้

A: เลขที่ ๒๐ บ้านเกยไชยใต้หมู่ที่ ๘ ตำบลเกยไชยใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๗๑๙๘ ๔๓๔๖