วัดโบสถ์เทพนิมิต

ประวัติ วัดโบสถ์เทพนิมิต

วัดโบสถ์เทพนิมิต ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคมพ. ศ. ๒๕๒๐ ชาวบ้านเรียกว่า "วัดโคกกระดี่”  พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ แต่เดิมสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่า เพราะมีเนินโคกและใบเสมาหินปรากฏเป็นหลักฐานจึงได้ถือนิมิตตั้งชื่อวัดว่า วัดโบสถ์เทพนิมิต โดยมีนายหนู โตส้ม บริจาคที่ดินให้สร้างวัด เจ้าอาวาสและผู้ปกครองวัดมีดังนี้ ๑. พระสมเจต ฐิตสีโล               รักษาการแทน  ๒. พระครูปลัดนุวัตร ฐิตญาโน ๓. พระขวัญ ติสฺสโร                 รักษาการแทน ๔. พระอธิการสละ สีลมโน เป็นเจ้าอาวาส ปีพ.ศ.๒๕๓๗ พ.ศ. ๒๕๔๕ ๕. เจ้าอธิการบุญฤทธิ์ สนฺตจตฺโต   เป็นเจ้าอาวาสปีพ.ศ.๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๔ เมตรยาว ๓๘ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ เจ้าอธิการบุญฤทธิ์ สนฺตจิตโต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๑๘ งานโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๕๗๒๐ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๒๗ ตารางวาน. ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๖๐                    อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๒๔ เมตรยาว ๓๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตรยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารไม้ ๑ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง วิหาร กว้าง ๖ เมตรยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆดังนี้คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดบ้านโรงนา
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินมีการครอบครอง

เจ้าอาวาส วัดโบสถ์เทพนิมิต

เจ้าอธิการบุญฤทธิ์ สนฺตจิตโต

วัตถุมงคล วัดโบสถ์เทพนิมิต

พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้วสูง ๗๒ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้วสูง ๗๒ นิ้ว ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปหลวงพ่อดำ พระปางมารวิชัย เป็นที่เคารพของชาวบ้าน

ที่อยู่ วัดโบสถ์เทพนิมิต

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗๓ บ้านโคกกระดี่ หมู่ที่ ๖ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: