วัดหนองพิกุล

ประวัติ วัดหนองพิกุล

วัดหนองพิกุล ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ. ศ. ๒๕๑๑ มีสภาพแวดล้อมเป็นชายเขามีที่ดินทำการเกษตรของชาวบ้านล้อมรอบ เริ่มก่อสร้างวัดเมื่อประมาณปี พ. ศ. ๒๕๐๐ โดยมีนายน้ำจันทร์ วงคีรีเป็นผู้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด และชาวบ้านหนองพิกุลร่วมกันสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ. ศ. ๒๕๒๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตรล การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิเวศน์คุณากร (จำรัส ฉนฺทโรจโน)

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘0 ไร่ ๓ งาน ๓๓ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๖๑๓ / ๓๖๑๘  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 5 เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๔๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริม เหล็กหอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๓ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๓ หลัง วิหาร กว้าง 6 เมตร ยาว 5 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดเขตวนอุทยานถ้ำเพชร – ถ้ำทอง

เจ้าอาวาส วัดหนองพิกุล

พระครูนิเวศน์คุณากร (จำรัส ฉนฺทโรจโน)

วัตถุมงคล วัดหนองพิกุล

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๑๗๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๓ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๖๔ นิ้ว ปูชนียวัตถุอื่น ๆ หลวงพ่อโต (พระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นปูนปั้น ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๓ นิ้ว สูง ๗๑ นิ้ว) 

ที่อยู่ วัดหนองพิกุล

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: