วัดจิกยาวใต้

ประวัติ วัดจิกยาวใต้

 วัดจิกยาวใต้ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ.๒๔๔๙ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีนามตามชื่อหมู่บ้านเดิมเรียกวัดห้วยใหญ่ ต่อมาเรียกวัดโบสถ์แดง และเปลี่ยนมาเป็น วัดจิกยาวใต้ สืบต่อมาตราบเท่าทุกวันนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิกรธรรมนาถ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๒๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๗   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๖ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ ๒๕๑๒  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตรยาว ๒๙ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง  วิหาร กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑๒ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำคลองสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดลำคลองสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดลำคลองสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดจิกยาวใต้

พระครูนิกรธรรมนาถ

วัตถุมงคล วัดจิกยาวใต้

มีพระประธานประจำอุโบสถปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๖๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๓

ที่อยู่ วัดจิกยาวใต้

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๖ บ้านจิกยาวใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๖๑๙๙๙ ๔๔๕๐