วัดเขาถ้ำประทุน

ประวัติ วัดเขาถ้ำประทุน

 วัดเขาถ้ำประทุน ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายนพ. ศ. ๒๕๔๒  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการบัวรตน เขมจิตฺโต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๕๔ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๓๖๒  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๑๘ เมตรยาว ๓๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๑ เมตรยาว ๔๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๕ เมตรยาว ๔๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๘ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๘ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๕ เมตรยาว ๔๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังหอกลอง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๒ หลังเรือนรับรอง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดเขาถ้ำประทุน

พระอธิการบัวรตน เขมจิตฺโต

วัตถุมงคล วัดเขาถ้ำประทุน

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐๘ นิ้วสูง ๑๒๐ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๘

ที่อยู่ วัดเขาถ้ำประทุน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๗๑ / ๑ บ้านเขาถ้ำประทุน ถนนทวีชัย ตำบลตาคลี อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
T: