วัดหนองคร่อ

ประวัติ วัดหนองคร่อ

วัดหนองคร่อ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา  ที่ธรณีสงฆ์ จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๒ งาน 80 ตารางวา  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยประยุกต์   หอสวดมนต์ กว้าง 8 เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารไม้   กุฏิสงฆ์ จํานวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดคลองสาธารณะ

วัตถุมงคล วัดหนองคร่อ

มีพระประธานประจําศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้ว สูง ๑๐๒ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓

ที่อยู่ วัดหนองคร่อ

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตําบลพนมรอก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๕๒๘ ๐๒๓๑