วัดเขาถ้ำบุญนาค

ประวัติ วัดเขาถ้ำบุญนาค

วัดเขาถ้ำบุญนาค ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายนพ. ศ. ๒๕๑๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการเสกสรร ปิยธมฺโม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๕๖ ตารางวา น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๖๙๖  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตรยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตรยาว ๑๕ เมตรเป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารไม้ ๔ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง วิหาร กว้าง ๔ เมตรยาว ๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตรยาว ๑๒ เมตร ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๑ นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดเขาถ้ำบุญนาค

พระอธิการเสกสรร ปิยธมฺโม

วัตถุมงคล วัดเขาถ้ำบุญนาค

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๖๐ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสูง ๕๐ นิ้ว

ที่อยู่ วัดเขาถ้ำบุญนาค

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ บ้านเขาถ้ำบุญนาค หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: